NEBESKÁ BRÁNA

OLDŘICHA VLČKA

aneb

Plakát z představení

 

Jistě si každý vzpomene na pasáž z filmu KOLJA - v krematoriu vyhrnuje pauzírující violončelista Louka zpívající zpěvačce smyčcem sukni. Písničku, kterou zpívala si pak, na konci filmu, v letadel, neuměle brouká i malý Kolja - a oko nezůstane suché. Ne každý ví, že je to jedna z písní cyklu Biblických písní Antonína Dvořáka. Jmenuje se: Hospodin jest můj pastýř.

V roce 1999 uplyne 105 let od vzniku tohoto světoznámého písňového cyklu.

Pár let před tím, než onu píseň použil režisér Jan Svěrák do svého Oscarového filmu, napsal ( ke stému výročí jejich vzniku) herec činohry Národního divadla OLDŘICH VLČEK, o zrození tohoto cyklu divadelní hru. V ní nejen skvěle ztělesnil samotného Mistra, ale ještě, s vroucností skvěle zpívajícího činoherce a věřícího člověka, všech deset Biblických písní zazpíval.

Hra začíná koláží připomínající triumfální pobyt Antonína Dvořáka a jeho rodiny na Americkém kontinentu. Potom, v malém nočním koncertu otce a dcery, poodhalí pohnuté okolnosti za jakých Antonín Dvořák usedal ke klavíru a ze své Bible vybíral Žalmy, ze kterých vzniklo oněch deset Biblických písní.

Toto představení, zkouška na něj a rozhovor s autorem a představitelem Dvořáka OLDŘICHEM VLČKEM jsou hlavní linie uměleckého dokumentu scenáristz a režiséra Bedřicha Ludvíka a kameramana Miroslava Halady, pomocí nichž se pokusili zachytit a pojmenovat nezachytitelné a nepojmenovatelné:

 

TAJEMSTVÍ VÍRY.

 

Prameny víry a okamžik jejího zrodu. Její akumulaci v uměleckém díle. Její "zašifrování" do Biblických písní. Přenos víry z roku 1894 do roku 1997. Její poselství přecházející od Antonína Dvořáka přes Oldřicha Vlčka na nás, na diváky...

Hlavní protagonisté připravovaného dokumentu:


Narozen 1939. Absolvent JAMU. Po Olomouci (1962-65) a Ostravě(1965-67) člen činohry Národního divadla. Autor scénáře filmu režiséra J. Menzela Báječní muži s klikou. Svým "Dvořákem" chce nejen potěšit, a i maličko poléčit.

OLDŘICH VLČEK (1939) jako Antonín Dvořák

LAURA VLKOVÁ (1973) jako jeho dcera Otylka


Narozena 1973. Dlouholetá spolupracovnice Pražského dětského sboru. Nyní posluchačka klavírního oddělení pražské AMU. Korepetitorka muzikalu DRAKULA. Ráda tančí.

VŠECH DESET ŽALMÚ V EKUMENICKÉM PŘEKLADU

Žalm 97 Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky. Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křečích. Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před pánem veškeré země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
 

Žalm 119 Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo. Pryč odemne, zlovolníci! Budu zachovávat přikázání svého Boha. Podpírej mne, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mne nazahanbuj. Buď mi oporou a budu spasen, stále budu hledět na tvé nařízení. Strachem před tebou se chvěje mé tělo, bojím se tvých soudů.

Žalm 55 Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu, neskrývej se před mou prosbou. Věnuj mně pozornost, odpověz mi, lkám a sténám, zmateně se toulám. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mne hrůzy smrti. Kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl, pobýval bych na poušti, spěchal do bezpečí, před náporem větru, před vichřicí.

Žalm 23 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod, naživu mne udržuje stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi Ty. Tvoje berla a tvá hůl mne potěšují.

Žalm 144 Bože, chci ti zpívat novou píseň, na loutnu hrát a žalmy prozpěvovat. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. Veliký je Hospodin a nejvýš chvályhodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti.

Žalm 61 Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj. Ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli. Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel. Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne, ve vyschlé, prahnoucí, bezvodné zemi. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

Žalm 137 Při řekách babylonských, tam jsme sedávali a plakávali ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsily na vrby, když nás ti, kdo nás odvlekli až sem,vybízeli ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: "Zazpívejte nám některý ze sionských zpěvů!" Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Jestli,ó Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi pravice zapomene sloužit.

Žalm 25 Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou. Jsem tak sám a ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mne z úzkosti. Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy. Ochraňuj můj život, vysvoboď mne, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.

Žalm 121 Pozvedám své oči k horám odkud přijde mi teď pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izrael.

Žalm 98 Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět, i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory vstříct Hospodinu, (že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.)

 

NATÁČENÍ:
5.3.1998 letohrádek AMERIKA od 19,00 - vystoupení pro gymnázium
8.3. 1998 zkušebna KH5 10,00 až 16,00 - záznam zkoušky
9.3.1998 letohrádek AMERIKA 10,00 až 17,00 záznam vystoupení
DOKONČOVACÍ PRÁCE:
střih: 14. až 16. 3. pracoviště EST13, od 8,30 do 19,00
čistý střih: 21. a  22.3. pracoviště A5 od 18,00 do 23,00
zvukový mix: 25.3. pracoviště OR2 od 13,00 do 18,00
předávací projekce: 27.3. 1998 v teleprojekci TP6 v 9,30
PREMIÉRA:
neděle 10. 5. 1998 - Křesťanský magazín ČT1 14,50


Designed by Bedřich Ludvík
JL Logo
Created by Jan Ludvík
Obrázky a zvuky jsou získány z videa Hi8.